Sugoi Nihongo

GoogleplayAppstore
ดาวน์โหลดบทเรียนที่ 4-25 เพื่อเรียนและฝึกฝนภาษาญี่ปุ่น สำหรับการสอบวัดระดับ N4 ซึ่งเป็นข้อกำหนดสำหรับผู้ที่จะไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้คุณจะได้รับข้อมูลและการสนับสนุนเพื่อไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
External image

แอพดาวน์โหลด

แอพพลิเคชั่นบนระบบ Android

ถ้าคุณใช้เครื่องมือถือระบบ Android กรุณาดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นที่อยู่ใน Google Play

แอพพลิเคชั่นบนระบบ IOS

ถ้าคุณใช้เครื่องมือถือระบบ IOS กรุณาดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นที่อยู่ใน App Store

ตัวอย่างจากการบันทึกหน้าจอที่แสดงบนแอพพลิเคชั่น

การสนับสนุน

ขั้นตอนและวิธีการที่เข้าไปใช้งานแอพพลิเคชั่น

ดาวน์โหลดและลงแอพพลิเคชั่นในเครื่องของคุณ

ทาการล็อกอินเขา้ ใชแ้ อพพลิเคชั่น (คุณตอ้ งลงทะเบียนก่อน ถา้ ยังไม่เคยมีบัญชีผูใ้ ชม้ าก่อน)

เลือกเขา้ เมนูที่แสดงอยู่ดา้ นซา้ ยของแอพพลิเคชั่น เพื่อเขา้ ใชง้ านในส่วนที่คุณตอ้ งการ และก่อนที่จะเริ่มตน้ เขา้ สู่ บทเรียน คุณจาเป็นจะตอ้ งดาวน์โหลดขอ้ มูลของบทเรียนที่คุณเลือกเสียก่อน จากเมนูหัวขอ้ บทเรียน

รายละเอียดของฟังค์ชั่น

เมนู

 • • Dashboard: ยืนยันช่วงเวลาที่เรียนในอดีต : เพื่อเรียนตามที่วางแผนไว้
 • • Lesson List: เลือกบทเรียนที่อิงตามหนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่น : Minna no Nihongo
 • • Profile: การลงทะเบียนข้อมูลของผู้ใช้ โดยรหัสผู้ใช้จะถูกนำไปใช้ในการบริการอื่นๆ
 • • Setting:ผู้ใช้สามารถเลือกภาษา และเลือกที่จะให้แสดงหรือไม่แสดงข้อความอธิบายที่จะปรากฎขึ้นมา
 • • About Us: ข้อความแสดงเวอร์ชั่น และเงื่อนไขในการใช้งาน
 • • Logout: เพื่อออกจากแอพพลิเคชั่นนี้

ข้อมูลผู้ใช้

 • • Username: ชื่อบัญชีผู้ใช้ซึ่งจะถูกแสดงในชื่อของผู้ใช้งานบนหน้าแอพพลิเคชั่น
 • • User Code: รหัสผู้ใช้จะถูกใช้ในบริการอื่นๆ และการจัดการข้อมูลของระบบ
 • • Email: Email ของผู้ใช้งานซึ่งถูกบันทึกเอาไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียน

วิธีการเรียนในแต่ละบทเรียน

 • • 1. คำศัพท์และประโยคในบทเรียนขั้นพื้นฐาน ผู้ใช้จะเรียนคำศัพท์และประโยคพื้นฐานต่างๆ
 • • 2. คำศัพท์และประโยคในส่วนของบทเรียนขั้นสูง ผู้ใช้งานจะได้เรียนคำศัพท์และประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และการทำงานในประเทศญี่ปุ่น
 • • 3. เมื่อจบการเรียนคำศัพท์และประโยคขั้นพื้นฐาน ผู้ใช้สามารถฝึกฝนตัวเองได้อย่างรวดเร็วโดยการตอบคำถามในส่วนของการทดสอบ

วิธีการใช้บัตรคำศัพท์ (flashcard)

 • • ด้านหน้าของบัตรคำศัพท์เป็นภาษาญี่ปุ่น และด้านหลังเป็นภาษาไทย และผู้ใช้งานสามารถยินยันโดยเสียง
 • • All: สามารถเช็คคำศัพท์ทั้งหมดจากเริ่มต้นจนถึงคำศัพท์สุดท้าย
 • • Notes : สำหรับคำศัพท์ที่ต้องการบันทึกหรือจำไว้ ให้เลี่อนไปทางซ้าย หรือเลี่อนไปทางขวาสำหรับหาคำศัพท์ที่บันทึกไว้ หรือเพื่อหาคำศัพท์ที่ผู้ใช้ต้องการตรวจสอบอีกครั้ง
 • • เมื่อกดไปที่คำศัพท์ ผุ้ใช้จะเห็นคำอธิบายที่เป็นบัตรของคำศัพท์นั้น.

วิธีการเรียนส่วนที่เป็นภาคฝึกฝน

 • • 1. ดูคำศัพท์หรือประโยคที่เป็นภาษาญี่ปุ่น และฝึกหัดตอบคำถามที่เป็นความหมายภาษาไทย
 • • 2. ดูคำศัพท์หรือประโยคที่เป็นภาษาไทย และฝึกหัดตอบคำถามเป็นภาษาญี่ปุ่น
 • • 3 ฟังเสียงคำศัพท์หรือประโยคเป็นภาษาญี่ปุ่น และฝึกหัดตอบคำถามเป็นภาษาญี่ปุ่น
 • • 4. ฟังเสียงคำศัพท์หรือประโยคเป็นภาษาญี่ปุ่น และฝึกหัดตอบเที่เป็นความหมายในภาษาไทย

ไวยากรณ์

 • • มีฟังค์ชั่นที่จะอธิบายโครงสร้างไวยากรณ์ที่เรียนในแต่ละบท
 • • แตะตำแหน่งที่ต้องการทราบหรือยืนยันคำอธิบายในรายลเอียด

การทดสอบ

 • • ฝึกตอบคถามที่มี 60 ข้ออย่างรวดเร็ว โดยที่ระดับพื้นฐาน จะมีคำถามให้เลือกตอบ 3 คำตอบสำหรับแต่ละคำถาม.
 • • ให้พยายามเลือกคำตอบที่ถูกต้องให้ได้มากที่สุดในเวลาที่น้อยที่สุดเพื่อให้ได้คะแนนสูง

การจัดอันดับ

 • • มีการจัดอันดับประจำวันและประจำสัปดาห์สำหรับส่วนที่เป็นแบบทดสอบ
 • • พยายามให้ได้คะแนนการจัดอันดับที่สูงสุด ซึ่งคะแนนจะถูกคำนวณจากคำตอบที่ถูกต้องและเวลาที่ใช้ในการตอบคำถาม

การตั้งค่า

 • • Language: เลือกภาษาที่จะใช้ในแสดงในแอพพลิเคชั่น
 • • Help: เลือกให้แสดงหรือไม่แสดงคำอธิบายที่แสดงแบบ pop-up ในแต่ละหน้า

การดาวน์โหลดบทเรียน

ดาวน์โหลดระดับพื้นฐาน 0 บทเรียนถึง 3 บทเรียนฟรี
บทเรียนที่ 4 ถึง 25 และ 50 จะถูกเรียกเก็บเงิน
ราคา: 400 บาท

คุณสามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นและข้อมูลเกี่ยวกับบริการช่วยเหลือการจ้างงานในประเทศญี่ปุ่น